Adopterade barn är ”valbarn”

Lotta Landerholm är psykolog, psykoterapeut, och författare. I sin bok Adopterad – lämnad, vald och sedan? (2003) har hon beskrivit adoption och adopterade barns behov bl. a. utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Då studiematerialet till föräldrautbildningen inför adoption togs fram konsulterade MIA Lotta Landerholm beträffande de stycken som rörde anknytning.
 

Uppsats – Adoption – En kvalitativ undersökning om anknytning, separation, omvårdnad och anknytningssvårigheter

Författare: Emma Lundström 
Lunds universitet
Socialhögskolan
2013
 
Syftet med denna undersökning är att belysa adoption och anknytning och de 
svårigheter som kan uppkomma när adoptivbarn och adoptionsföräldrar ska skapa ett 
tryggt anknytningsmönster. Sett ur ett professionellt- och föräldraperspektiv
 

Anknytning i förskolan

Av Anders Broberg m fl.
För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår – de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande.
 
Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag:
 
Boken är skriven för blivande förskollärare, personal som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, småbarnsföräldrar och andra som vill veta mer om anknytningens betydelse i förskolan.
 
 
  

Artiklar ur Psykologtidningen om anknytning

Här följer Tor Wennerbergs tre artiklar på temat anknytning:

• När den livsviktiga anknytningen inte fungerar 
• Vi blir våra relationer – Om mentalisering, en livslång process 
• Frågorna som överraskar det omedvetna 

Som bonus finns två artiklar från Psykologtidningen 16/1996 med här.
"Anknytning - nytt sätt att beskriva känslomässig utveckling"
"Anknytningsintervjun - visar vuxnas förmåga till samspel"
Båda är skrivna av Anders Broberg

Läs artiklarna

 

Att knyta an, en livsviktig uppgift

Utgiven av stiftelsen Allmänna barnhuset
Med hjälp av forskning har kunskapen runt små barns psykiska hälsa och sociala utveckling, samspels- och anknytningsmönster, ökat dramatiskt under senare år. Kvaliteten på anknytning och samspel under de första åren får avgörande betydelse för hur barnet uppfattar sig själv och hur det relaterar till andra människor senare i livet.

Läs mer 

Att adoptera äldre barn

Att adoptera ett äldre barn är en utmaning i anknytningsprocessen för både barnet och föräldrarna. Eftersom adopterade ofta är mästare på att anpassa sig till sin omgivning kan det vara svårt för föräldrarna att förstå barnets inre trauma. 

Som blivande förälder bör man verkligen fundera igenom vad det innebär att ta emot ett äldre barn Ett barn som är tre-fyra år är givetvis mer format av sin miljö. Det äldre barnet förstår språket, kan uttrycka sina behov, är mer medveten än sin omgivning än en ettåring och är också sannolikt djupare präglad av eventuella barnhemsvistelser.

Läs mer i Psykologiguiden 2012-08-15

Barns anknytning

Anknytning betyder att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner tillit till varandra. För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla, och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer.

Läs mer i Psykologiguiden 2013-02-12

Anknytning – i adoptivfamiljens vardag

Av Sara Larsson

Anknytningsteori är ett begrepp som många adoptivfamiljer möter under sin väg till barn. Men vad innebär det i praktiken?
I Anknytning - i adoptivfamiljens vardag varvas kortfattad teoretisk kunskap om anknytning med konkreta och handfasta idéer för familjen i vardagen. På detta sätt vill författaren göra teorin om anknytning tillgänglig och tillämpbar för den breda gruppen föräldrar.

 

 ”… det är inte bara hon som ska knyta an till oss, vi ska lära  känna henne, lära oss vad det innebär att vara förälder…” 

– En kvalitativ studie av adoptivföräldrars upplevelser av  anknytnings‐ och omsorgsprocessen
Socionomprogrammet vt‐2009. C‐uppsats. Författare: Ida Olsson 
 
Anknytningsbegreppet är aktuellt inom flertalet barn‐ och familjerelaterade områden. Mitt 
syfte med den här studien har varit att se hur föräldrar till internationellt adopterade barn 
har  upplevt  anknytnings‐  och  omsorgsprocessen  i  förhållande  till  sitt/sina  barn.  Mina 
frågeställningar  har  varit:  Hur  har  man  som  adoptivförälder  upplevt  anknytnings‐  och 
omsorgsprocessen mellan sig och barnet? Hur har man upplevt att barnet knutit an? 
 
 
 

Anknytning

John Bowlby var barnpsykiater, psykoanalytiker och forskare. Han började sin yrkesverksamhet i London på 1940-talet. Då var den rådande föreställningen att barnets inre fantasier var tongivande för utvecklingen. Man tänkte också att barnets känslor för sin mamma uppstod för att hon gav barnet mat. Bowlby ifrågasatte detta och menade att barnet har en medfödd förmåga att skapa känslomässiga relationer till sina föräldrar eller omsorgsgivare och att barnets verkliga erfarenheter av dessa relationer formar personlighetsutvecklingen.

Läs mer i MIA:s infoblad nr 1 - 2013