Inskolning av adopterade barn i förskolan – en existentiell fråga?

Av Pusch/Werholt

Utgångsläget när ett adopterat barn börjar i förskolan ska vara att barnet kan komma att ha speciella behov i fråga om separation och anknytning//Inskolningen ska börja med att barn och förälder bekantar sig med och lär känna personal, barn, miljö, aktiviteter, rutiner och regler. Till att börja med är det föräldern som gör allt som har med omsorgen om barnet att göra

Läs mer

Varningssignaler vid inskolning i förskola

Av Pusch/Werholt

Vid inskolning i förskolan behöver alla barn och inte minst adopterade få en trygg övergång i ett lugnt tempo. Tilliten till föräldrarna får aldrig svikta genom att separationen kommer för tidigt i inskolningen, att den blir för abrupt eller pågår under för lång tid. Det går inte heller att i förväg bestämma hur lång inskolningen ska bli, då finns det risk att man missar barnets signaler om vad det mäktar med i separationen från föräldrarna. Inskolningsmodellen ska anpassas efter barnet och inte tvärtom.

Som förälder kan det vara bra att känna till vanliga varningssignaler som barnet kan ge uttryck för när inskolningen är för påfrestande:

  • Barnet har svårt att komma till ro när det ska sova/sover oroligt.
  • Äter sämre.
  • Barnet är klängigt och punktmarkerar föräldern.
  • Barnet vill inte sitta i vagnen eller bilen (som är på det sätt man tar sig till förskolan) 
  • Barnet är oroligt och gråter lättare än vanligt
  • Barnet är mer rädd än tidigare för andra människor
  • Föräldern känner inte igen sitt barn
  • Verbaliserad oro dvs barnet säger om och om igen att det inte vill gå till förskolan eller frågar om och om igen om man kommer och hämtar. 

Har ni hamnat i den här situationen måste man ta signalerna på allvar och ändra på inskolningen – backa några steg eller börja om från början. Man kan inte gå vidare på samma sätt och tro att barnet vänjer sig – det kan bli till priset av bristande tillit till föräldrarna. Räkna med att inskolningen kan komma att ta tid. På våra föreläsningar får du veta mer om inskolning av adopterade barn.

Ska jag vara här?

MIA:s publikation 2013

Förskolan kan påminna adopterade barn om sådant som hänt före adoptionen. De har skilts från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit en tid på barnhem.

Ska jag vara här? handlar om hur förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling.

Broschyren vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer.

Beställ skrift eller ladda ner pdf.

Tips och råd inför inskolning för adopterade barn i förskolan och skolan

Resurscentrum för adopterade och deras familjer. Stockholms stad

Inskolningen kan ta längre eller kortare tid för olika barn och det är viktigt att komma ihåg, att det inte är dåligt eller fel om inskolningen tar lång tid. Det beror helt enkelt på att vi alla har olika erfarenheter och behov.

Läs mer

Att lämnas och väljas sätter spår 

Av Lotta Landerholm
För att kunna hjälpa ett adopterat barn hantera tillvaron behöver man veta vad det innebär att vara adopterad, säger Lotta Landerholm.

Läs mer i Förskolan 2005-03-09 

Extra fokus på anknytningen

När adopterade barn ska börja förskolan måste man utgå från deras speciella situation. Det säger Pia Risholm Mothander, psykolog och universitetslektor. - Eftersom anknytningen är så viktig för vår överlevnad strävar vi efter att finna en ersättare för den som övergivit oss, säger universitetslektor Pia Risholm Mothander.

Läs mer i Förskolan 2010-05-19

Inte nyfödd men nyfådd

Adopterade barn i förskolan är precis som alla andra – och samtidigt inte. Många av dem är extra känsliga för förändringar och separationer. På Kronprinsens förskola i Malmö har pedagogerna ändrat sitt sätt att jobba för att bemöta och stötta adopterade barn på bästa vis.

Läs mer i Förskolan 2010-05-19

Oliver, Linn och kinakusinerna

av Maria Aminoff
Oliver och Linn är dagiskompisar. Linn är adopterad från Kina. Hennes mamma och pappa åkte och hämtade henne på ett barnhem i Kina och nu – efter en omtumlande resa – är ”hemma” mamma och pappa, Linns rum och dagis, Oliver och kinakusinerna samt alla andra nära och kära i Sverige. Genom boken får barn en förståelse för vad en adoption innebär.

Adopterade barn : vägledning för förskolan 

Av Dan Höjer, Lotta Höjer
Ett adopterat barn har fått en annorlunda start i livet än andra barn. Det är de flesta överens om. Men vad innebär det i praktiken när barnet kommer till förskolan? Ska adopterade barn skolas in på ett annorlunda sätt? Vad bör man som pedagog vara beredd på? Och hur kommer adoptivföräldern in i bilden?

Uppsats – Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

Författare: Annika Björkman

Malmö högskola 
Examensarbete, specialpedagogexamen
 
Syftet är att belysa vilka konsekvenser fyra förskollärares erfarenheter, förhållningssätt och 
kunskap får vid inskolningen av adopterade barn i förskolan. 
Ytterligare ett syfte är på vilka sätt kunskap och erfarenheter om adopterade barns bakgrund, 
används av förskollärare vid inskolningen samt på vilka sätt föräldrarnas erfarenheter och 
kunskap om sitt barn och dess bakgrund tas tillvara. 
 

Trygghet går före inlärning

De allra minsta barnen behöver inte stimuleras genom skolmässiga aktiviteter i förskolan. Fokus bör i stället ligga på anknytningsprocessen och på att ge barnen tid att känna sig trygga, enligt tre forskare.
- Det är klart att förskolan ska stå för lärande men en förutsättning för att det ska fungera är att barnen är trygga och inte upptagna av att hantera sin oro, säger Malin Broberg, docent i psykologi.

Från Lärarnas tidning 2012-11-29

Adoptivbarn & förskolan

Förskolan är idag en viktig del av de flesta barns liv. Det är en plats där de tillbringar många timmar och får mycket av sin sociala träning.

Förskolans personal kan mycket om barn och får de dessutom tillgång till den extra dimension i adoptivbarns liv som deras bakgrund och adoption innebär, kan förskolan göra mycket för alla adoptivbarn och speciellt för dem med särskilda behov. Den här skriften är tänkt att vara till hjälp för förskolans personal i mötet med adoptivfamiljen.

Kan beställas via adoptionsorganisationernas hemsidor.