Sinnesstimulans utvecklar språket

För att kunna utveckla förståelse för ordens djupare innebörd krävs upplevelser. Barn måste få vara med om, med sina sinnen uppleva saker för att riktigt kunna förstå vad orden betyder. 

Alla barn föds med en beredskap för språk. Även om språkutvecklingen sedan följer en del lagbundna mönster, så påverkas den också av en mängd olika faktorer. Barn som är adopterade kan förstås drabbas av samma typer av språkproblem som alla andra barn men därutöver påverkar flytten, separationen och uppbrottet från ett land, en miljö och en kultur självklart också språkutvecklingen. 

Läs mer i Förskolan 2010-05-19

Adopterades språkutveckling – att gå från ett modersmål till ett annat: 

Av Linda Jungsbo

Högskolan i Dalarna 2011
Examensarbete

En intervjustudie om adopterade och en adoptivförälders syn på språkutveckling. Studien tar upp ett problemområde som rör utlandsadopterades språkutveckling. Problemen handlar om begreppsuppfattningen där vissa barn tenderar att ha svårigheter att hantera begrepp som är abstrakta som rums- och tidsuppfattning.

Läs mer

Det är viktigt att inte ha bråttom

Med Christina Lagergren som är logoped och har många års erfarenhet av arbete med adopterade barn och deras språkutveckling. 

Språkutvecklingen är nära förknippad med anknytningen. Vid adoption är det primära att bli en familj och det blir man genom att kommunicera med varandra. Man pratar med barnen, man förklarar, gör och upplever saker tillsammans. Man är nära både fysiskt och psykiskt och har ständigt en dialog med sitt barn både med talat språk och kroppsspråk.
Det kan uppstå svårigheter om barnen för snabbt får börja förskolan, ett ställe som påminner om det ställe man kommer ifrån, d.v.s. ett ställe med många barn. 

Läs mer i MIA:s infoblad 1/2012

Internationellt adopterade barns språk- och kunskapsutveckling utifrån ett föräldraperspektiv

Författare: Fredriksson, Erika (Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten)
Lärarexamensarbete

Forskningen om internationellt adopterade barn har visat att dessa barn löper en större risk att få språkliga problem, jämfört med sina jämnåriga kamrater. Framförallt har problemen förknippats med svårigheter med abstrakt tänkande, även svårigheter med matematik har uppmärksammats. Forskning visar att de språkliga svårigheterna finns hos närmare hälften av alla internationellt adopterade och det som framkommit är att svårigheterna kan uppstå av två orsaker.

Läs mer

What happens when a child acquires a new mother tongue?

Text: Trond Egil Toft / University of Stavanger, Norway

Adoption is a great change in the life of a child. Children adopted from abroad are exposed to a language break in addition to other major upheavals. This may influence the acquisition of the child's new mother tongue.

Läs mer

Adoptivbarn och språk – Några råd och tips!

Språket byggs upp i samverkan mellan arv, miljö, motorisk, emotionell, intellektuell och social utveckling. Alla barn har en önskan, förmåga att tala och göra sig förstådda. Språk byggs upp i vissa bestämda steg oavsett vilket modersmålet är. Språk lärs i samspel med en trygg vuxen som genom fysisk och psykisk närhet som tolkar barnets intryck. Språkutvecklingen är en del av anknytningen.

Läs mer