Adopterade barn i förskolan – kursinnehåll

Barnets bakgrund  
Förhållanden på barnhem och fosterhem
Att bli lämnad/övergiven och vad det innebär för ett litet barn
Konsekvenser av att leva utan fullgod omsorg från vuxna
Separation och/eller deprivation
Utveckling av strategier för överlevnad
 
Språklig och allmän utveckling 

Utveckling för barn  med tidigare brist på stimulans, omsorg och samspel med vuxna
Språkbyte
Tecken på brister i språket
Faktorer som påverkar språkutvecklingen
Språkstimulerande arbetssätt
Språklig misstänksamhet

Social och emotionell utveckling
Det sociala och självständiga barnet
Barnets anknytning/relationer till vuxna och barn
Distanslöshet och ytanknytning
Jagets utveckling
Social misstänksamhet
Samspelets betydelse
Sinnen

Motorisk utveckling
Rörelseutveckling
Kroppsuppfattning

Att börja i förskola och pedagogisk omsorg
Inskolning/Invänjning
När är det adopterade barnet moget att börja i förskola och pedagogisk omsorg?
Inskolningsplan, vad gör vi om det inte fungerar?
Behov och reaktioner vid starten.
Sociala kontakter i verksamheten
Pedagogiskt arbetssätt som främjar anknytning, inlärning och utveckling
Åtgärder för att skapa trygghet i verksamheten