Nr 1 – 2014

Anna var över två år när hon kom till oss, men kunde nästan inte gå
Mamma Eva berättar

Information och intryck från Zambia
Ett viktigt redskap i MIA:s tillsyn är besök i ursprungsländerna. Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Zambia i november 2013.

Medgivandeutredningen och den svenska välfärden
I kontakt med utländska myndigheter får MIA ibland frågor om de sökandes ekonomiska förutsättningar att ta hand om barn som är aktuella för internationell adoption.

Utvecklingen av den internationella adoptionsverksamheten
Den internationella adoptionsverksamheten har på senare år genomgått en snabb och omfattande förändring. Anpassning till den förändrade verkligheten förutsätter samverkan mellan flera myndigheter.

Kort om 1993 års Haagkonvention
1993 års Haagkonvention är en konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen utarbetades för att tillgodose behovet av detaljerade, juridiskt bindande regler och ett samarbetssystem länderna...

Studie - Here and now – there and then
Here and now – there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees´stories about background, origin and roots Cecilia Lindgren och Karin Zetterqvist Nelson (2013) Qualitative Social Work

Jag var barn i Gulag
Julia Better, Albert Bonniers Förlag, 2013

Ny broschyr-Adopterade barn möter barnhälsovården
Barn som blir adopterade har haft en svår start i livet. De har erfarenheter av att vuxna inte funnits där för dem. Många har under sin första tid i livet fått för lite näring, för lite närhet, för mycket stress och för lite s...

Nr 1 2014

Nr 2 – 2013

Vi är friska fast vi har hiv
MIA har träffat kurator Maja Nanneson och barnsjuksköterskan Vendela Hagås på Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion för ett samtal om adopterade barn med hivinfektion.

Information och intryck från Colombia
Ett viktigt redskap i MIA:s tillsyn är besök i ursprungsländerna. Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Colombia i maj 2013. Under resan har landets adoptionsprocess studerats och besök har gjorts på ...

Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, avvecklar sin förmedlingsverksamhet
Lördagen den 12 oktober 2013 beslöt FFIA:s extra föreningsstämma att avveckla förmedlingsverksamheten under 2014.

Dokumentärer om adoption
I oktober 2013 visade Kunskapskanalen två dokumentärer om adoption som kan ses på UR Play; Adoptionens pris och Adoption och längtan efter kärlek.

Nr 2 - 2013

Nr 1 – 2013

Anknytning
John Bowlby var barnpsykiater, psykoanalytiker och forskare. Han började sin yrkesverksamhet i London på 1940-talet. Då var den rådande föreställningen att barnets inre fantasier var tongivande för utvecklingen...

Se varandra
Intervju med Ingegerd Brofalk
Ingegerd Brofalk, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har arbetat inom den öppna psykiska barn- och ungdomsvården under hela sitt yrkesverksamma liv.

Adoptivföräldrars anknytningsstil
Intervju med Karin Lundén
När Adoptionshandboken för socialtjänsten reviderades senast var det fil. dr Karin Lundén som stod för genomgången av de utredningsmetoder som användes i adoptionsutredningar i Sverige och i andra länder

Information och intryck från Litauen
Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Litauen i juni 2012. Under resan har landets adoptionsprocess studerats och besök har gjorts på myndigheter, barnhem och organisationer.

Information och intryck från Lesotho
Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Lesotho i november 2012. Under resan har landets adoptionsprocess studerats och besök har gjorts på myndigheter, barnhem och organisationer.

Ska jag vara här?
Ska jag vara här? är namnet på den nya broschyr om adopterade barn i förskolan som Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, tagit fram. Den vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksam...

Boktips
Varför vara lycklig när du kan vara normal?
Av Jeanette Winterson
Wahlström & Widstrand, 2012

Nr 1 - 2013

Nr 2 – 2012

Det är olyckligt när två parter möts i sorg
Intervju med Anita Orrell. Samhället har ett stort ansvar vid internationella adoptioner. Det menar Anita Orrell som har arbetat i över två decennier med internationella adoptioner. En noggrann utredning av de föräldrar som vill adoptera är enligt henne bla...

Det finns en större medvetenhet i dag
Intervju med Eva Elfver-Lindström
Det har skett många förändringar inom adoptionsområdet över tid. Det säger Eva Elfver-Lindström som har arbetat stora delar av sitt yrkesliv med adoptioner. I dag finns det en större medvetenhet än tidigare om adopterade barns spe...

Information och intryck från Tjeckien
Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Tjeckien i april 2012. Under resan har landets adoptionsprocess studerats och besök har gjorts på myndigheter, barnhem och organisationer.

Boktips
Oui, Chef
Av Marcus Samuelsson
Albert Bonniers Förlag, 2012

Marcus Samuelsson berättar om hur han blev en av världens främsta kockar. Resan börjar i mormor Helgas kök och för honom till Vita Huset och Harlem i New York. Det är också en berättelse om att växa upp med afrikanskt ursprung i det svenska folkhemmet och att återfinna sin biologiska familj i en by i Etiopien.

Nr 2 - 2012

Nr 1 – 2012

I detta nummer av MIA Info kan du läsa om språkets betydelse för tänkandet och om hur barns språkutveckling är beroende av de vuxna som tar hand om dem. Du kan även läsa om det stöd som adoptivfamiljer i Umeå och Göteborg kan få efter adoption, och om adoptioner från Bulgarien

Våga se att det är något speciellt;
Intervju med Kerstin Lenneman och Katrin Bergqvist, Umeå kommun

Det är naturligt att adoptivföräldar behöver stöd
Intervju med familjerättssekreterare Hélène Hansson, Familjerättsbyrån, Social resursförvaltning i Göteborg

MIA:s resa till Bulgarien
Ett viktigt redskap i MIA:s tillsyn är att resa till ursprungs-länderna. Här sammanfattas information och några intryck från MIA:s resa till Bulgarien i december 2011. Under resan har landets adoptionsprocess studerats och besök har gjorts på myndigheter, barnhem och organisationer.

Se mig som jag är
Se mig som jag är är titeln på MIA:s film som visar barns vardag på barnhem i Sydamerika och Afrika. Filmen ger en bild av hur barn kan ha haft det före adoption och stimulerar till kunskap och insikt om hur det kan vara för barn som lever utan föräldrar.

Det är viktigt att inte ha bråttom
Intervju med Christina Lagergren
Christina Lagergren är logoped och har många års erfarenhet av arbete med adopterade barn och deras språkutveckling. Hon har bl.a. varit verksam på logopedmottagningarna på Sabbatsberg, Södersjukhuset, Sachsska barnsjukhuset och i...

Nr 1 - 2012