Adopterade barn i skolan – kursinnehåll

Barnets bakgrund  
Förhållanden på barnhem och fosterhem
Att bli lämnad/övergiven och vad det innebär för ett litet barn
Konsekvenser av att leva utan fullgod omsorg från vuxna
Separation och/eller deprivation
Utveckling av strategier för överlevnad

Språklig och allmän utveckling 
Utveckling för barn  med tidigare brist på stimulans, omsorg och samspel med vuxna
Språkbyte
Tecken på brister i språket
Faktorer som påverkar språkutvecklingen
Språkstimulerande arbetssätt i skolan
Modersmålsundervisning
 
Social och emotionell utveckling
Det sociala och självständiga barnet
Barnets anknytning/relationer till vuxna och barn
Distanslöshet och ytanknytning
Självbild och utanförskap
Social misstänksamhet
Samspel och interaktion
Barnets strategier
Stimulerande arbetssätt i skolan
 
Motorisk utveckling och kroppsuppfattning
Barnets strategier 
Stimulerande arbetssätt i skolan
 
Att börja i förskoleklass och skola
Uppskjuten skolstart
Inskolningsplan
Adoption av barn i skolåldern
När är det adopterade barnet moget att börja i förskoleklass och skola?
Förberedelseklass
Behov och reaktioner vid starten.
Sociala kontakter på skolan
Åtgärder för att skapa trygghet i verksamheten